Algemene Voorwaarden

Identiteit van de overeenkomstsluitende partijen

De huidige algemene voorwaarden worden besloten

Tussen

•    Martin's Hotels S.A., met maatschappelijke zetel te Avenue du Lac 87, 1332 Genval, BTW BE 0422 825 374, RPM Brabant Wallon
Voor de volgende etablissementen: Martin's Château du Lac, Martin's Manoir, Martin's Grand Hotel & Martin's Waterloo, Martin's Klooster, Martin's Patershof, Martin's Red en Martin's Rentmeesterij.

•    MSB N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue Herbert Hoover 20, 1332 Genval, BTW BE 0422 656 912, RPM Brabant Wallon
Voor de volgende etablissementen: Martin's Brugge en Martin's Relais.

•    Martin's Brussels N.V. met zetel te 1000 Brussel, Karel de Grotelaan 80, BTW BE 0443 093 723, RPM Brussel
Voor de volgende etablissementen: Martin's Brussels EU en Martin's Dream Hotel.

•    Agora Hospitality S.A., met maatschappelijke zetel te Rue de l'Hocaille, 5 bte 001, 1348 Louvain-la-Neuve, BTW BE 0629 898 895, RPM Brabant Wallon
Voor de volgende etablissementen: Martin's Agora, Martin's Louvain-la-Neuve & Martin's All Suites.

Benoemd elk of samen "Martin's Hotels".

EN

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, op persoonlijke titel en/of in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, besloten heeft tot een reservering of een aankoop na de algemene voorwaarden van de Martin's Hotels groep te hebben geraadpleegd en goedgekeurd.

Wordt aangeduid als de "Klant".

Algemene bepalingen van toepassing op alle soorten reserveringen of aankopen bij Martin's Hotels:


De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op :

 • het gebruik van de website;
 • uw reserveringen voor logies in de hotels van de Martin's Hotels groep; - uw reserveringen in onze wellnessfaciliteiten
 • uw reserveringen in onze wellnessfaciliteiten
 • uw reserveringen in onze restaurants
 • uw reserveringen voor evenementen, banketten en conferenties.

Door de website www.martinshotels.com te bezoeken en via deze website aankopen of reserveringen te doen, aanvaardt u deze algemene voorwaarden volledig.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Martin's Hotels zijn aanvaard.

 

ONDERVERHUUR

Het is de gasten niet toegestaan hun rechten en plichten uit hoofde van de reserveringscontracten over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martin's Hotels.

Gereserveerde kamers of ruimten mogen niet aan derden worden onderverhuurd. 

In geval van hotelreserveringen voor rekening van derden dient de persoon die de reservering maakt de identiteit van de daadwerkelijk verblijvende personen bekend te maken.

GDPR

Martin's Hotels leeft de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of GDPR) na, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, Martin's Hotels Group.

Bijgevolg verbindt Martin's Hotels zich ertoe de vertrouwelijkheid te beschermen en te garanderen van alle persoonsgegevens die via de website worden verzameld of door de klant worden meegedeeld tijdens contacten per e-mail, bij reservaties in een van onze etablissementen of op om het even welke andere manier.
Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is te vinden op https://www.martinshotels.com/fr/page/politique-de-confidentialite.12264.html 

INTELLECTUELE RECHTEN

Het is de Klant verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene directie van het hotel te verwijzen naar, of gebruik te maken van, tekens, acroniemen, logo's die afhankelijk zijn van de namen van het hotel of het bedrijf, evenals foto's die tijdens de uitvoering van het contract in de lokalen van het hotel zijn genomen.

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over onze dienstverlening. 

Indien u een klacht heeft, kunt u terecht op de contactpagina van Martins Hotels: 
https://www.martinshotels.com/fr/page/contact.12263.html en wij zullen alles in het werk stellen om elk geschil op te volgen en in der minne op te lossen.
 
Om geldig te zijn, moeten alle klachten binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur of het einde van het verblijf ontvangen zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn, onverminderd titel VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van economisch recht, de rechtbanken van Brabant-Wallon bevoegd.

Algemene voorwaarden Website

Persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u reserveert, worden gebruikt om onze relatie met u te beheren (reserveringen, informatieaanvragen, facturatie, parkeerbeheer, enz.) teneinde u een optimale dienstverlening te garanderen.

Copyright

Martin's Hotels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de verstrekte informatie. De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze site worden beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

De bedrijven van de Martin's Hotels groep wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die aanwezig is op andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar op deze site wordt verwezen.

Algemene voorwaarden Hotelreservaties

AANSPRAKELIJKHEID

Al onze hotels en hotelkamers zijn rookvrij. Het hotel behoudt zich het recht voor een vast bedrag van 100 euro aan schoonmaakkosten in rekening te brengen aan de gast die rookt in het hotel of in een kamer.

Het is verboden posters op muren, vloeren of plafonds te plakken, te nieten of anderszins aan te brengen. De Klant zal verantwoordelijk zijn voor het herstellen van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze regels.

Het hotel wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan auto's en diefstal van voorwerpen die in de auto zijn achtergelaten; voor verlies of verdwijning van kostbaarheden die niet in de kluis op de kamer of bij de receptie zijn gedeponeerd; of voor goederen die zonder toezicht in openbare ruimten, gangen of vergaderzalen zijn achtergelaten.

In geval van overmacht is het hotel ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een toevallige gebeurtenis veroorzaakt door een derde, door de overheid of door een geval van overmacht zoals, maar niet beperkt tot, volledige stakingen, lock-outs, overstromingen, brand of terroristische aanslagen.

BETALINGSVOORWAARDEN

De reservering wordt bevestigd na ontvangst van betaling of mededeling van uw creditcardnummer.

In geval van betaling met een creditcard, wordt uw creditcard alleen gebruikt als garantie voor uw reservering. Uw creditcard wordt alleen belast als u een kamer reserveert tegen een speciaal tarief waarvoor andere voorwaarden gelden. In alle andere gevallen wordt uw creditcard automatisch gedebiteerd bij het uitchecken.

Bij betaling met een debetkaart (Bancontact, IDEAL of Maestro) wordt het volledige bedrag aangerekend op het moment van de reservering.

Bij betaling per bankoverschrijving wordt uw reservering bevestigd na ontvangst van de betaling. De betaling kan gebeuren op het bankrekeningnummer vermeld in onze booking engine. 

Alle extra diensten die tijdens het verblijf zijn geboekt of verbruikt, moeten bij het uitchecken worden betaald.

Annuleringsvoorwaarden

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor annuleringen tot 14:00 uur op de dag voor de aankomstdatum. Voor alle reserveringen die niet voor dit tijdstip zijn geannuleerd of in geval van no-show, zal de gehele eerste nacht in rekening worden gebracht.

In geval van annulering zonder kosten tot 14:00 uur de dag voor uw aankomst:
- indien de reservering werd gegarandeerd met een kredietkaart, zal de waarborg worden vrijgegeven
- als de reservering werd betaald met een bankoverschrijving, zal het totale bedrag van uw reservering worden gecrediteerd op uw rekening.
- indien de reservatie betaald werd met Bancontact, Ideal of Maestro: stuur uw reservatienummer en bankgegevens naar comptasaferpay@martinshotels.com. U krijgt het bedrag van uw reservatie binnen de 5 werkdagen teruggestort.

Indien u een niet-annuleerbaar, niet-terugbetaalbaar tarief boekt, zijn deze annuleringsvoorwaarden niet van toepassing.  
Voor reserveringen van meer dan 7 kamers gelden speciale annuleringsvoorwaarden. Neem contact op met het hotel voor meer informatie.

Voorwaarden restaurant reservaties

Reserveringen worden door de klant telefonisch of via de website gemaakt. Voorafgaand aan elke reservering, verbindt de klant zich ertoe de volgende informatie in te vullen:

- Ontbijt / Lunch / Theesalon / Diner, ...;
- Het aantal personen (afhankelijk van het restaurant worden reserveringen voor meer dan 8 personen telefonisch gemaakt);
- De datum.

In geval van een vertraging van meer dan 30 minuten, wordt de klant verzocht het restaurant te verwittigen. Indien dit niet gebeurt, behoudt het restaurant zich het recht voor om de reservering te annuleren.

Algemene voorwaarden Wellness & Spa

Afspraken worden gegarandeerd met een creditcard.
Wij vragen u 15 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Indien u te laat bent, zijn wij genoodzaakt de duur van uw behandeling in te korten om onze planning te respecteren.
Als u uw behandeling minder dan 24 uur voor uw afspraak annuleert, zal de volledige behandeling in rekening worden gebracht.
Onze prijzen zijn inclusief BTW en service. 
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal binnen onze vestiging.

Algemene voorwaarden Meetings & Evenementen

Voor elke reservering van een zaal of een ruimte voor een evenement, een demonstratie, een banket of een conferentie wordt een reserveringscontract opgesteld.
De reserveringen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. Het hotel stelt de in het reserveringsformulier vermelde salons, feestzalen en seminarieruimten ter beschikking van de gast.
 2. De uitrusting van een zaal omvat de vaste installaties en de speciale uitrusting die eigen zijn aan die zaal.
 3. Het gebruik van de zalen is strikt beperkt tot de voor het evenement toegewezen zalen. Het Hotel kan andere zalen toewijzen dan deze vermeld op het reserveringsformulier.
 4. Elke wijziging van de opgegeven bestemming geeft het Hotel automatisch het recht om de prijs te herzien.
 5. In het geval dat de Klant een Kamer bezet buiten de vastgestelde periode, is de Klant verplicht een bijkomende vergoeding te betalen, waarvan het bedrag in verhouding zal staan tot de basisprijs en de extra bezette tijd.
 6. Alle bijkomende diensten, uitrustingen die niet tot de standaarduitrusting van de Zaal behoren of elektrische installaties bovenop de standaarduitrusting (63 amp - 220 V) zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke offerte en zullen bijkomend gefactureerd worden. Elk materiaal dat door de Klant of een van zijn leveranciers wordt meegebracht, moet ten minste één maand vóór het evenement door de technische dienst van het hotel worden goedgekeurd op basis van de door de Klant verstrekte specificaties.
 7. De prijs omvat het gebruik van de elektrische energie van het hotel die nodig is voor het in het reserveringsformulier vermelde gebruik, op voorwaarde dat de elektrische installaties, naast de standaarduitrusting, het in punt 6 vermelde vermogen niet overschrijden.
 8. De levering van dranken, maaltijden of diensten in de kamers is uitsluitend voorbehouden aan de eigen diensten van het hotel, overeenkomstig een speciale overeenkomst die het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke offerte.
 9. De Klant is verplicht zich te houden aan de SABAM. 
 10. De Klant zal een verzekering afsluiten ter dekking van eventuele schade die als gevolg van zijn organisatie kan ontstaan aan de lokalen en het materiaal dat door de Klant of zijn gasten wordt gebruikt.
 11. Met het oog op het behoud van de integriteit van de Zaal en de uitrusting ervan, zullen de Klant en zijn leveranciers de door de technische diensten van het hotel gegeven instructies opvolgen, met name bij de montage en de demontage van de uitrusting.
 12. De Klant en de aannemer zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.
 13.  Het tentoonstellingsmateriaal of de panelen die door de Klant worden geplaatst, worden na afloop van het evenement op kosten van de Klant dezelfde dag teruggehaald.
 14. Voor elk evenement met meer dan 100 personen behoudt het hotel zich het recht voor om van de ondertekenaar een professionele bewaking te eisen voor het volledige evenement, ten einde een goede organisatie te verzekeren.
 15. Het hotel behoudt zich het absolute recht voor om eenzijdig en zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding een einde te stellen aan elk contract waarvan het voorwerp of de reden in strijd is met de wet of onverenigbaar is met het doel van de gehuurde lokalen en dat strijdig is met de goede zeden of de openbare orde kan verstoren.
 16. Voor de organisatie van dansavonden, diners, banketten, enz. na 00.00 uur, zullen de uren van dienstverlening door het personeel, niet inbegrepen in de vaste prijs, gefactureerd worden aan 40,00 EUR per uur en per ober.
 17. De reservering is pas effectief wanneer de Klant het reserveringscontract en de algemene voorwaarden ondertekend ter goedkeuring heeft teruggestuurd. Om de reservering te behouden dient de Klant binnen tien dagen na ondertekening van het reserveringsformulier het gevraagde voorschot te betalen door overschrijving op de bankrekening van het hotel die vermeld staat op het reserveringsformulier. Voor reserveringen van 750 euro of minder is het voorschot gelijk aan 100% van de verschuldigde bedragen. Indien het voorschot niet binnen deze termijn wordt betaald, behoudt het hotel zich het recht voor de gereserveerde data vrij te geven zonder kosten of vergoeding voor de Klant.
 18. Onverminderd de toepassing van de annuleringsvoorwaarden dient de Klant, om het goede verloop van het evenement te waarborgen, het hotel schriftelijk (fax, e-mail) in kennis te stellen van het exacte aantal deelnemers, en wel uiterlijk 72 uur voor de aanvang van het evenement.
 19. Het hotel kan niet garanderen dat de concurrent van de Klant niet aanwezig zal zijn tijdens het evenement.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Gedeeltelijke annulatie

 1. Vanaf de datum van ondertekening van het contract en tot 90 dagen voor de datum van het evenement, kan 30% van het aantal deelnemers per dag kosteloos worden geannuleerd.
 2. Tussen 89 en 30 dagen voor het event, kan het aantal deelnemers per dag met 20% verminderd worden zonder kosten.
 3. Tussen 29 dagen en 7 dagen voor het evenement mag het aantal deelnemers per dag kosteloos met 10% verminderd worden.
 4. Op 6 dagen of minder voor het event kan geen rekening meer worden gehouden met een vermindering van het aantal deelnemers en zal het event volledig aangerekend worden.
 5. Annuleringen die de percentages vermeld in de punten 1.1.1 tot 1.1.3 overschrijden, kunnen niet in aanmerking worden genomen en zullen volledig aangerekend worden.

Volledige annulatie

 1. Vanaf de datum van ondertekening van het contract tot 90 dagen voor het event, zal het hotel 30% van de waarde van het event aanrekenen als dossierkosten.
 2.  Tussen 89 en 60 dagen voor het event zal het hotel 40% van de waarde van het event aanrekenen.
 3. Tussen 59 en 30 dagen voor het event rekent het hotel 60% van de waarde van het event aan.
 4. Tussen 29 dagen en 7 dagen voor het event zal het hotel 80% van de waarde van het event aanrekenen.
 5. 7 dagen of minder voor het event, zal het hotel de volledige waarde van het event aanrekenen.
Algemene voorwaarden Bestellingen Producten

HOE WEET IK WANNEER MIJN AANKOOP IS VERZONDEN?

U zult een e-mail ontvangen om u te informeren wanneer uw aankoop is verzonden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen contant en zonder disconto betaalbaar op de factuurdatum. 
 2. Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een verwijlintrest van 9,5% per jaar vanaf de datum van de factuur. 
 3. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag zonder ingebrekestelling met 15% worden verhoogd, met een minimum van € 25, onverminderd eventuele verwijlintresten en gerechtskosten, ten titel van inningskosten. 
 4. Eventuele klachten dienen ons uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te bereiken, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht definitief te zijn aanvaard. 
 5. De klant is op de hoogte van de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn in MARTIN'S HOTELS. Hij is hieraan gebonden op het moment van de reservering. 
 6. In geval van geschil is het Belgisch recht van toepassing en onverminderd Titel VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de rechtbanken van Brabant-Wallonië bevoegd. 
 7. Cadeaubonnen zijn niet terugbetaalbaar of inwisselbaar. Ze zijn geldig gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop. 
 8. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van door klanten meegebrachte goederen, ongeacht of deze al dan niet in de kluizen of kluisjes zijn gedeponeerd/opgeborgen.

RETOURBELEID (VOOR PRODUCTAANKOPEN)

U beschikt over 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw bestelling om deze te annuleren. Indien u van uw aankoop wenst af te zien, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen: per e-mail, per aangetekende brief of via het annuleringsformulier. U bent niet verplicht de redenen op te geven waarom u van uw aankoop af wenst te zien.

 • Alleen voor niet-zakelijke klanten;
 • + voorbeeldformulier voor herroeping (zie wet).

HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van dit herroepingsrecht gaat in op de dag waarop het contract wordt gesloten.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het hotel hiervan op de hoogte te stellen door middel van het onderstaande herroepingsformulier. 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

 • Overeenkomsten voor diensten die volledig zijn uitgevoerd indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, die tevens heeft erkend dat hij/zij het herroepingsrecht verliest zodra het contract volledig is uitgevoerd door het hotel;
 • De levering van logiesdiensten.

      ,
     
     

   

  Contacteer ons

  GAAT UW BERICHT RECHTSTREEKS NAAR

  * Verplichte velden

  Waarom online boeken?

  • Minimaal €10 goedkoper in vergelijking met boekingssites
  • Exclusieve aanbiedingen
  • Verrijk uw verblijf met exclusieve extra's en activiteiten
  • Steun onze milieuprojecten

  Quick Response Code